Гурток "Юний журналіст"

Навчально-методична проблема:

"Розвиток і корекція інтелектуальних і творчих здібностей дитини з особливими потребами, соціальної компетентності, становлення суб'єктивної позиції особистості під час вивчення основ журналістської майстерності"

Програма гуртка «Юний журналіст»

Автор: Левітова Олена Миколаївна

Мета програми:

 • Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;
 • Формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;
 • Вивчити основи журналістської майстерності.

Перспективна мета – підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

 

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:

 

І. Навчальні:

 • Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості журналістської професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;
 • Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;
 • Вивчення основ соціології та журналістської творчості;
 • Формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;
 • Формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання;
 • Формування практичних умінь та навичок у вирішенні екологічних, здоров’язбережувальних та інших завдань, набуття відповідних знань.

ІІ. Виховні:

 • Формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;
 • Формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;
 • Формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;
 • Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;
 • Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;
 • Формування потреби в постійній підвищеній інформованості;
 • Формування почуття відповідальності за природу, екологію, у тому числі про власне здоров'я;
 • Формування в учнів та їх батьків розуміння необхідності використання оздоровчих заходів для відновлення та збереження здоров'я;
 • Виховання культури поведінки та мовлення.

ІІІ. Розвиваючі:

 • Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;
 • Розширення загальної обізнаності.

Прогнозований результат навчання за програмою – створення шкільного періодичного видання з можливим його використанням у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.


Примірники "Шкільної мозаїки"

Положення про газету Учнівського самоврядування

1. Загальні положення.

1.1. Редакція газети (далі «Газета») організовується в структурі учнівського самоврядування ТОНРЦ і має статус підрозділу Учнівського самоврядування.

1.2. Газета призначена для інформаційного забезпечення учнів і працівників школи достовірною, оперативною і актуальною інформацією про діяльність учнівського самоврядування і його підрозділів, про заходи і найважливіші події в закладі, про актуальні питання і проблеми життя учнів.

1.3. Справжнє положення розроблене на основі Статуту Учнівського самоврядування.

2. Цілі і завдання Газети

2.1. Основними цілями Газети є:

 • формування почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного учня у вирішенні важливих справ шкільного життя;
 • покращення інформованості учнів про діяльність учнівського самоврядування і інших підрозділів ТОНРЦ.

2.2. У основні завдання Газети входить:

 • розробка інформаційної концепції Газети на основі оперативності і актуальності публікованої в Газеті інформації, її доступності для учнів та працівників школи;
 • регулярне і об'єктивне освітлення діяльності учнівського самоврядування і всіх його структурних підрозділів, а також найбільш значних подій в житті школи;
 • розвиток і стимуляція учнівської активності в області реалізації цілей і завдань учнівського самоврядування, узгодженість інтересів учнів та педагогів.

2.3. Досягнення цілей і виконання завдань здійснюється за допомогою публікації наступних видів інформації:

 • написані в цікавій і доступній формі звіти, анонси і репортажі про заходи учнівського комітету і його повсякденну діяльність;
 • результати соціологічних опитувань учнів про найбільш важливі питання існування і розвитку ТОНРЦ;
 • допоміжна інформація для підвищення успішності учнів і активізації освітньо-виховного процесу;
 • аналітичні статті і матеріали, направлені на підвищенні соціальної активності учнів, всесторонньої їх участі в заходах і акціях учнівського самоврядування;
 • матеріали інформаційно-розважального характеру,які сприяють веденню здорового способу життя і організації культурного відпочинку і дозвілля;
 • гумористичні матеріали, приватні некомерційні оголошення, кросворди;
 • інші матеріали, які заслуговуюють уваги читачів.

3. Організаційна структура Газети

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю Газети здійснюється головою учнівського комітету та учнівською радою.

3.2. Керівництво всією поточною діяльністю Газети здійснюється Головним редактором та координатором інформаційної комісії.

3.3. Головний редактор вносить на розгляд учнівської ради пропозиції по формуванню штату Газети на постійній або договірній основі, а також привертає до роботи учнів учнівського самоврядування на громадських засадах.

3.4. Інформаційне наповнення Газети здійснюється Головним редактором відповідно до рекомендацій учнівської ради, адміністрації ТОНРЦ.

4. Періодичність, тираж і формат видання

4.1. Газета виходить не менше одного разу на місяць. Об'єм — не менш 2-х смуг формату А4.