Статут школи


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. „Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр” (далі - Центр) - спеціальний загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, який забезпечує реалізацію права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей з неврологічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату та хворих на сколіоз, здійснює заходи і створює умови для їх реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки.
Центр діє відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", “Про загальну середню освіту”, "Про дошкільну освіту", “Про охорону дитинства”, "Про реабілітацію інвалідів в Україні", “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, "Основ законодавства України про охорону здоров'я", Положення про навчально-реабілітаційний центр, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Положення про дошкільний виховний заклад України, Положення про професійний навчально-виховний заклад України, Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів та цього Статуту.
1.2. Центр є об’єктом спільної власності територіальних громад Тернопільської області, управління яким здійснює обласна рада.
1.3. Засновником Центру є Тернопільська обласна рада. Центр є правонаступником обов’язків та прав Тернопільської обласної комунальної середньої спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту і церебральними паралічами.
1.4. Центр галузево підпорядкований управлінню освіти і науки облдержадміністрації, яке здійснює контроль за навчально-виховним та реабілітаційним процесами у закладі.
1.5. Центр є юридичною особою, має печатку встановленого зразка, штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в установах банків. Центр має право укладати договори, володіти майном, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.6. Зміни до Статуту проводяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.7. Створення, ліквідація чи реорганізація Центру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" від 05.04.94 р. № 228
1.8. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції.
1.9. Місце знаходження (юридична адреса) Центру : м.Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 6. Телефони: 28-55-00, 51-19-43, 26-80-46.
1.10. Випускникам Центру видається документ про освіту державного зразка відповідно до статті 27 Закону України "Про освіту".
1.11. Взаємовідносини Центру з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством.
1.12. Право на ведення загальноосвітньої та реабілітаційної діяльності, пільги встановлюються Законами України.
1.13. Особливості умов виховання, навчання, лікування та утримання підопічних у Центрі забезпечуються специфікою особистісно-орієнтованого освітньо-реабілітаційного процесу та індивідуальними лікувально-реабілітаційними програмами відповідно до психофізичного стану учнів та їх інтелектуального потенціалу.
1.14. Організовує безоплатне харчування учнів адміністрація Центру на основі діючих норм.
1.15. У Центрі не допускається створення і діяльність політичних партій, суспільно-політичних та релігійних організацій.
1.16. Мовою навчання в Центрі є українська мова.

II. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ1. Відділення Центру функціонують у єдиній системі:
ДОШКІЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ.
Термін навчання: 1 рік;
вік учнів: від 5 до 7 років;
кількість груп: 2 (для дітей із збереженим інтелектом – до10 чол.,
для дітей з комплексними вадами – до 6 чол.).
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ.
І ступінь (початкова школа): підготовчий, 1-4 класи (термін навчання 5 років, вік учнів від 5 до 12 років, кількість учнів – до 50 чол.);
ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-10 класи (термін навчання 6 років, вік учнів з 10 до 19 років, кількість учнів – до 80 чол.);
На І-ІІ ступені функціонує відділення соціально-побутової реабілітації (інтеграційні класи): кількість учнів: до 20 дітей-інвалідів з неврологічними та ортопедичними захворюваннями та зниженим інтелектом; вік учнів: від 5 до 18 років, які не мають медичних протипоказів для перебування в дитячому колективі; термін навчання: діти-інваліди можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків (чи осіб, які їх заміняють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації, терміни якого (від 1 міс.) визначаються обласною та шкільною психолого-медико-педагогічними комісіями.
Навчання на І-ІІ ступенях здійснюється за 4 варіантами:
I варіант - загальноосвітня підготовка (в межах загальноосвітньої програми, після закінчення видається свідоцтво про базову освіту);
II варіант - корекційно-розвивальне навчання (для дітей з педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку, після закінчення видається свідоцтво про базову освіту);
III варіант -компенсаторне-адаптаційне навчання (для дітей, які мають низькі навчальні можливості, інтелектуальні пору¬шення, комбіновані вади розвитку, після закінчення видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи);
IV варіант - абілітаційне навчання (індивідуально сплановане навчання за спеціально розробленими програмами, виходячи із психолого-педагогічних, фізичних, інтелектуальних можливостей дитини. Підлягають діти з розумовою відсталістю, дитячим аутизмом, складними комплексними відхиленнями у розвитку тощо). Здійснюється у відділенні соціально-побутової реабілітації.
III ступінь (повна загальна середня освіта): 11-12 (13) класи (термін навчання 2 (3) роки, вік учнів з 17 до 21 років, кількість учнів – до 25 чол.) Після закінчення видається атестат про повну загальну середню освіту. Доступний випу¬скникам ІІ ступеня з I і II варіантів навчання.
На ІІ-ІІІ ступенях навчання функціонує відділення професійно-технічної освіти: (для дітей І і ІІ варіантів навчання, термін навчання – 3-4 роки, кількість учнів – до 20 дітей, після закінчення видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації).
На ІІІ ступені на базі Центру можуть функціонувати окремі групи вищих навчальних закладів освіти з заочною чи стаціонарною формами навчання.
ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.
Лікарі (невролог, педіатр, ортопед, фізіотерапевт, лікар ЛФК), молодший медичний персонал (медичні сестри, масажисти, інструктор ЛФК) та помічник вихователя планують та здійснюють лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи, фізичну реабілітацію на базі обладнаних фізіотерапевтичного, масажного, бальнеологічного, пеллоїдотерапевтичного кабінетів і кабінету магнітолікування, залів лікувальної фізкультури тощо. При удосконаленні та покращанні реабілітаційної бази можливе створення нових кабінетів та розширення медико-реабілітаційних послуг .
ВІДДІЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ. Включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники) та роботу клубів, студій, гуртків, секцій, що створюються як самим закладом, так і позашкільними установами (на своїй базі і в приміщенні Центру).
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА.
У відділенні психологом тасоціальним педагогом реалізується система заходів для діагностики, психокорекції, консультування дітей з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство. Крім того:
• здійснюється соціально-педагогічний патронат випускників Центру;
• працює служба соціально-педагогічного супроводу сімей дітей -інвалідів;
• діє консультативний пункт для батьків.
2.2. Учні Центру відповідно до п.4 статті 37 Закону "Про освіту" утримуються у закладі за рахунок держави.
Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, які встановлюються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України.

ІІІ.  МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ3.1. Мета Центру - надання повної загальної середньої (або спеціальної), професійної освіти, здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації хворої дитини, розвиток і формування її особистості, трудова адаптація учнів.
3.2. Основним завданням Центру є:
- створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
- забезпечення умов для отримання учнями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої);
- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу; - розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби і вміння вдосконалюватися;
- формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
3.3. Діяльність Центру базується на принципах доступності; гуманізму; демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації здібностей, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.
3.4. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством та державою в установленому законодавством України порядку за:
- реалізацію головних завдань, визначених вищезгаданими законами;
- дотримання умов, що визначаються результатами атестації та акредитації;
- безпечні умови освітньої, реабілітаційної та корекційно-відновлюваної діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої виробничої діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- життя і здоров’я учнів, працівників Центру під час роботи;
– порушення прав і свобод учнів і працівників Центру.
3.5. Центр має право:
- розробляти, приймати і реалізовувати освітні програми з урахуванням вимог державних стандартів освіти;
- розробляти річний план роботи, навчальний план, план курсів медичної реабілітації, календарні плани, розклад уроків та позаурочних занять;
- вибирати форми, засоби і методи навчання, виховання та реабілітації, навчальні посібники і підручники;
- реалізовувати додаткові освітні та медичні програми, надавати додаткові послуги згідно діючих нормативних документів ( в тому числі і платні);
- встановлювати прямі зв’язки з іноземними установами і організаціями;
- користуватися пільгами, що передбачені державою;
- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну та експериментальну пошукову роботу;
- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
- формувати штатний розпис, встановлювати надбавки до заробітної плати і форми матеріального заохочення в межах виділеного фонду оплати праці;
- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, у порядку, визначеному законодавством;
- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державної влади, юридичних і фізичних осіб;
- розпоряджатися коштами, отриманими від власної діяльності та благодійними внесками;
- розвивати власну навчально-лікувальну базу, створювати спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи за погодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації;
- спрямовувати кошти на благоустрій Центру;
- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
- об’єднувати на підставі угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

ІV. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ  

 НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДІТЬМИ4.1. Центр комплектується дітьми відповідно до його структури і визначених вікових категорій.
4.2. Питання про кількісний склад загального контингенту учнів Центру вирішується адміністрацією Центру щороку на основі можливостей матеріальної бази Центру з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.
4.3. У відповідності до діючих нормативів грошового та матеріального забезпечення вихованців шкіл-інтернатів у Центрі встановлюється наповнюваність класів і виховних груп:
- до 10 чоловік – з церебральними паралічами, порушенням опорно-рухового апарату, сколіозами;
- до 6 чоловік – із складними вадами розвитку.
4.4. Медичними показниками для зарахування дітей до всіх освітніх підрозділів Центру є неврологічні захворювання або порушення опорно-рухового апарату, сколіози та інші.
Комплектування учнями та вихованцями навчально-реабілітаційного центру здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) за направленнями управління освіти і науки облдержадміністрації на підставі витягів з протоколів засідань обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
Питання про відрахування дітей з Центру, переведення їх до інших закладів освіти та про зарахування до Центру нових учнів розглядаються управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласною психолого-медико-педагогічною консультацією.
4.5. Зарахування учнів до Центру проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:
o направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;
o заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
o копії свідоцтва про народження дитини;
o витягу з протоколу засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
o особової справи та характеристики з попереднього місц навчання (крім дітей, які зараховуються до дошкільної групи, підготовчого, першого класів);
o довідки з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють;
o довідки з домоуправління, ЖЕКу або сільської ради про склад сім'ї.
o довідок про стан здоров'я дитини, а саме:
• "Медичної карти дитини"(ф. N 026/о);
• витягу з "Історії розвитку дитини" (ф. N 112/о) з даними лабораторних аналізів: крові, сечі (дійсні протягом 1 міс.), на дифтерію (дійсні протягом 10 днів), кишкову інфекцію, ентеробіоз (дійсні 7 днів);
• результатів поглибленого медичного огляду дитини;
• висновку невролога чи ортопеда;
• карти профілактичних щеплень (форма - 063/0);
• довідки дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у помешканні, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);
Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866.
4.6. Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
4.7. До Центру зараховуються діти, стан здоров'я яких дає змогу перебувати в дитячому колективі згідно з рекомендованим обласною психолого-медико-педагогічною консультацією режимом з такими захворюваннями:
- церебральні паралічі;
- наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
- артрогрипоз, хондродистрофія, міопатія, наслідки інфекційних поліартритів,енцифалітів;
- різноманітні вроджені і набуті деформації опорно-рухового апарату;
- вроджені аномалії розвитку нервової системи, які супроводжуються руховими порушеннями;
- сколіози різних ступенів, які супроводжуються захворюваннями соматичних органів;
- інші неврологічні чи ортопедичні захворювання.
При необхідності тривалість перебування учнів у Центрі встановлюється обласною психолого-медико-педагогічною консультацією під час зарахування дитини до Центру.
4.8. Загальними протипоказаннями для зарахування до Центру є:
- інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);
- всі заразні та паразитарні хвороби очей і шкіри;
- туберкульоз легенів та інших органів;
- енурез і енкопрез;
- часті епілептичні напади;
- шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики;
- глибока розумова відсталість.
- порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;
4.9. У разі прийняття рішення обласною психолого-медико-педагогічною консультацією про відрахування та переведення учня до навчально-виховного закладу за місцем проживання питання про його подальше влаштування вирішують батьки або особи, які їх заміняють, спільно з органами управління освітою.
4.10. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у Центрі діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:
- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;
- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;
- пегегляд контингенту учнів в кінці кожного навчального року на предмет подальшого перебування їх у Центрі, залишення на повторний курс, переведення в інші класи тощо.
4.11. Професійно-технічні групи Центру комплектуються переважно за рахунок учнів та випускників Центру за рішенням педагогічної ради Центру без вступних іспитів.
За наявності вільних місць у підрозділі професійної освіти до Центру можуть бути зараховані випускники інщих освітніх закладів області у разі наявності медичних показань.
У цьому випадку зарахування до груп професійно-технічного навчання Центру відбувається за результатами співбесіди.
4.12. Зарахування до підрозділу вищого закладу освіти Центру здійснюється згідно з правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

V.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

 ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ5.1. Розпорядок роботи Центру є цілодобовим, тривалість навчального тижня – 5 днів, учні мають можливість перебувати у закладі у вихідні та святкові дні.
5.2. Освітньо-реабілітаційний процес у Центрі забезпечується технологіями корекції та розвитку, програмами педагогічної, соціальної та медичної реабілітації з використанням новітніх досягнень у галузі педагогічної та медичної науки і практики.
5.3. Програма відновлення здоров'я учнів Центру передбачає всебічну глибоку діагностику фізичного стану організму дитини, лікувально-реабілітаційні та профілактичні заходи.
5.4. За програмою психологічної реабілітації учнів реалізується система заходів з діагностики, корекції вад розвитку та профілактики психічних розладів, поглибленого розвитку обдарованих дітей та актуалізації компенсаторних можливостей особистості кожного учня.
5.5. Педагогічна реабілітація учнів Центру забезпечується за рахунок побудови гнучкого особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в умовах збагаченого освітнього середовища поряд із створенням умов для професійного самовизначення та соціальної адаптації особистості.
5.6. Організація навчально-виховного процесу в усіх освітніх підрозділах Центру регулюється нормативними актами Міністерства освіти і науки України для спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів).
5.7. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених закладом на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Робочий навчальний план Центру затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації .
5.8. Центр працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Під час навчання використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми й підручники загальноосвітньої школи. У випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дизграфію, дислексію тощо і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада Центру за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами. Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, адаптовуються до можливостей дитини, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються заступником директора Центру з навчальної роботи. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою.
5.9. Навчальний процес у Центрі будується на принципі диференціації та має корекційну спрямованість: створюються класи відповідно до рівня психофізичного розвитку та стану здоров'я учнів.
Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами.
5.10. Трудове навчання у Центрі передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.
Трудове навчання може здійснюватися у формі професійного навчання.
Професійне навчання організовується на базі навчально-виробничих майстерень, комп`ютерних класів.
При проведенні уроків з трудового навчання класи можуть поділятись на групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів та рекомендацій лікарів.
5.11.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та врахуванням індивідуальних особливостей учнів.
5.12. Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, у других- -тринадцятих класах - 40 хвилин. При цьому у підготовчих, перших-четвертих класах після 15 хвилин уроку, у п'ятих-десятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).
5.13. Домашні та самостійні завдання у підготовчому, I-му класах не задаються. Письмові домашні завдання у наступних початкових класах не обов'язкові. Вони можуть задаватися учням з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку.
Домашні завдання у 5 – 12 (13)-х класах задаються з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.
5.14. Учні загальноосвітніх підрозділів Центру звільняються від проведення перевідних та випускних екзаменів у будь-якій формі.
5.15. Розпорядок дня учнів загальноосвітніх підрозділів Центру розробляється, виходячи із принципу реабілітаційної доцільності та розвиваючої спрямованості освітнього середовища Центру. Двічі на рік учні Центру проходять поглиблений медичний огляд.
5.16. Медичний підрозділ Центру представлений спеціалістами різного профілю високої кваліфікації (лікарі: невролог, ортопед, педіатр, фізіотерапевт, лікар ЛФК; молодший медичний персонал: медичні сестри, масажисти, інструктори ЛФК).
5.17. Педагогічний та медичний колектив Центру має володіти інноваційними освітніми технологіями корекції та розвитку, медичної допомоги.

VІ.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

 ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО  ПРОЦЕСІВ6.1. Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу є:
- учні;
- педагогічні працівники;
- медичні працівники;
- інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
- батьки (особи, що їх замінюють);
- представники підприємств, установ, державних та громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у діяльності Центру.
6.2. Статус учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законом України “Про освіту” та даним Статутом.
6.3. За успіхи у навчанні (праці) учасники навчально-виховного та реабілітаційного процесів представляються у встановленому законодавством порядку до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, іменними медалями, знаками, грамотами, подяками. Правилами внутрішнього розпорядку можуть встановлюватись інші форми морального і матеріального заохочення.
6.4.Учні мають право:
- обирати профілі, індивідуальні програми, позакласні заняття;
- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою Центру;
- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у громадському самоврядуванні Центру;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці;
- на безоплатне користування послугами бібліотеки;
- на участь в управлінні Центром;
- на повагу до своєї людської гідності;
- на захист від застосування методів фізичного і психологічного насильства;
- на умови, що гарантують охорону і зміцнення здоров’я.
6.5. Учні зобов'язані:
- виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- чітко дотримуватись режиму навчально-виховного та реабілітаційного процесів у Центрі;
- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- неухильно дотримуватись вимого охорони праці та безпечної життєдіяльності;
- бережно ставитись до майна Центру;
- дбати про власне здоров’я, гігієну та охайний зовнішній вигляд.
6.6. Учням заборонено:
- приносити заборонені речі (тютюн, алкоголь, токсичні та наркотичні речовини, зброю тощо);
- пропускати навчальні заняття та лікувальні процедури без поважних причин;
- самовільно залишати Центр без дозволу вихователя (вчителя);
- користуватися пожежонебезпечними предметами та речовинами;
- використовувати методи фізичного впливу під час вирішення суперечок, з’ясуванні стосунків;
- робити будь-які дії, що становлять небезпеку для оточуючих.
6.7. Педагогічними та медичними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну фахову освіту, професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.
6.8. Педагогічні працівники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти і науки облдержадміністрації за поданням директора Центру. Інші працівники призначаються і звільняються з посади директором Центру згідно з чинним законодавством.
6.9. Під час прийому на роботу педагогічних та інших працівників дирекція Центру знайомить їх під розписку з такими документами:
- Колективним договором;
- Статутом Центру;
- Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- посадовими інструкціями;
- наказом та інструкціями з охорони праці;
- іншими документами, що регламентують діяльність Центру .
6.10. Педагогічні та медичні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів;
- проведення науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання та розвитку, виявлення професійної ініціативи;
- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
- одержувати компенсації за умови втрати роботи, в зв’язку зі змінами в організації роботи Центру;
- підвищення кваліфікації та перепідготовку;
- соціальні пільги і гарантії, передбачені законодавством України;
- проведення дисциплінарного розслідування порушень норм професійної поведінки або Статуту Центру;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.
Відволікання педагогічних та медичних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6.11. Педагогічні та медичні працівники зобов’язані:
- виконувати Статут Центру, режим та правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;
- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти зміцненню їх здоров”я, розвитку здібностей та обдарувань;
- забезпечувати умови для проходження кожним учнем курсу медичної реабілітації;
- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
- виховувати в учнів повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, бережне ставлення до навколишнього середовища;
- готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватись педагогічної та медичної етики, моралі, поважати гідність учнів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Центру, накази і розпорядження адміністрації, накази управління освіти і науки облдержадміністрації;
- підтримувати дисципліну в Центрі на основі поваги до людської гідності працівників та учнів;
- брати участь у розгляді конфліктів за письмовими та усними заявами батьків та інших осіб.
6.12. У Центрі проводиться атестація педагогічних працівників.
6.13. Педагогічні та медичні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку , не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством України.
6.14. Лікувально-реабілітаційна, відновлювальна, санітарно-профілактична робота здійснюється медичним персоналом.
6.15. Права та обов’язки інженерно-технічних працівників, навчально- допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Центру.
6.16. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право:
- захищати права та інтереси учнів Центру, звертаючись з цією метою до директора чи відповідних державних або судових органів;
- у випадку конфлікту між батьками учнів та працівниками закладу директор може наказом призначати незалежну комісію;
- бути присутніми на педрадах та інших заходах, коли йде мова про їхніх дітей;
- брати участь в управлінні Центром: обирати і бути обраним в Раду Центру;
- знайомитись з ходом навчально-реабілітаційного процесу, навчальними доягненнями дитини тощо;
- відвідувати школу і вести розмову стосовно своїх дітей з адміністрацією Центру, медичними та педагогічними працівниками (з вчителем лише в позаурочний час);
- під час навчання дитини повернути її в сім’ю на будь-якому етапі навчання;
- приймати рішення на загальних батьківських зборах;
- звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання та лікування дітей у Центрі;
- брати участь в удосконаленні організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів та зміцненні матеріально-технічної бази Центру.
6.17. Батьки або особи, які їх заміняють, зобов’язані:
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
- дотримуватись та забезпечувати неухильне виконання дітьми режиму роботи Центру;
- дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог у Центрі;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури, сім’ї;
- сприяти здобуттю дітьми освіти та проходженню курсу реабілітації у Центрі;
- виховувати повагу до законів, прав та свобод людини, до національних, історичних, культурних цінностей України та інших держав і народів.
Центр надає батькам або особам, які їх заміняють допомогу у виконанні їх батьківських обов’язків.
6.18. Батьки або особи, які їх заміняють несуть однакову відповідальність за виховання, навчання, лікування та розвиток дітей.
У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Центр може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.
6.19. У навчально-виховному та реабілітаційному процесах можуть брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій у межах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом.
6.20. Учасники навчально-виховного та реабілітаційного процесів набувають прав і виконують обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Центром.
6.21. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до громадського самоврядування в Центрі;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями, сприяти покращенню матеріально-технічної бази Центру;
- проводити спільні семінари, консультації з педагогічними та медичними працівників;
- сприяти покращанню організації навчально-виховного та лікувального процесів.
6.22. Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватись Статуту, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів;
- погоджувати плани своєї діяльності у Центрі з дирекцією;
- забезпечувати дотримання прав та свобод учнів;
- дотримуватись етики поведінки та моралі;
- захищати учнів від різних форм фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя.

VІІ.  УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ7.1. Діяльність Центру контролює і координує управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.
7.2. Безпосереднє управління Центром здійснює його директор.
Директором Центру може бути особа яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи з дітьми даної категорії не менше трьох років.
7.3. Директор призначається і звільняється з посади управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.
7.4. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор Центру або засновник.
Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.
Загальні збори:
- заслуховують звіт директора про його здійснення керівництва Центром, дають оцінку таємним або відкритим голосуванням;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Центру;
- приймають рішення про стимулювання праці директора, а у випадку невиконання ним своїх обов’язків – порушують клопотання перед управлінням освіти і науки облдержадміністрації про його невідповідність посаді.
У період між загальними зборами діє Рада Центру.
7.5. Рада Центру.
У період між зборами вищим органом громадського самоврядування є Рада Центру. Зборами до Ради Центру обираються пропорційно представники від працівників Центру, учнів (другого-третього ступеня), батьків і представників громадськості відкритим або таємним голосуванням.
Рада Центру скликається її головою, директором Центру, членами ради, якщо “за” висловилось не менше третини її складу.
Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
Рада Центру:
- організовує виконання рішень конференції;
- погоджує правила для учнів Центру;
- погоджує режим роботи Центру;
- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання, виховання та лікування, заохочення творчих пошуків, наукової роботи працівників;
- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, у керівництві учнівськими об’єднаннями діячам науки, культури, членам творчих спілок, працівникам підприємств, установ, організацій;
- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних, медичних та інших працівників Центру;
- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються інтересів Центру;
- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесів, органів державного влади з питань роботи Центру і приймає відповідні рішення;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів Центру для розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;
- визначає структуру системи громадського самоврядування Центру;
Рішення ради доводяться в 7-й денний термін до відома трудового колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості. На засіданнях Ради ведуться протоколи, які підписує голова Ради.
7.6. Директор Центру:
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів засобами індивідуальної корекції;
- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
- діє від імені Центру, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє Центр в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
- забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров'я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи у Центрі;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
- видає у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесів;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Центру;
- відповідає за прийом дітей згідно з медичними показаннями і правильне комплектування класів;
- відповідає за створення необхідних санітарно-побутових умов для учнів, належне обладнання Центру;
- контролює дотримання режиму роботи Центру, організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками особами, які їх замінюють, працівниками Центру, управлінням освіти і науки облдержадміністрації та засновником;
7.7. Педагогічна рада Центру.
Директор Центру є головою педагогічної ради – постійнодіючого колегіального органу управління Центром.
Членами педагогічної ради є педагогічні та медичні працівники.
Педагогічна рада:
• розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного та реабілітаційного процесів;
• обґрунтовує та планує реалізацію пропозицій, що надходять від педагогічних, медичних працівників, організацій, підприємств,установ;
• розглядає питання про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення учнів для повторного навчання в тому самому класі або переведення їх до наступного класу;
• організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
• розглядає інші питання діяльності педагогічних та медичних працівників.
Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Центру.
Члени педагогічної ради мають право виносити на розгляд актуальні питання навчально-виховного та реабілітаційного процесів. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.
7.8. Учнівські збори :
Учнівські збори Центру – колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою Центру є клас-колектив учнів, що формується на основі їхніх вікових та психофізичних особливостей, рівня розвитку
Учнівські збори висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування; обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.
7.9. Батьківські збори:
• обирають батьківський комітет;
• обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;
• вносять на розгляд Ради, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного та реабілітаційного процесів в класі-групі;
• запрошують представника адміністрації, вчителів, вихователів, лікарів, психолога, соціального педагога, логопеда Центру для обговорення стану і перспектив роботи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.
7.10. У Центрі можуть створюватись учнівські та громадські організації, Піклувальна рада та інші, що діють відповідно до чинного законодавства України (крім партій, релігійних організацій, воєнізованих формувань).

VIІІ.  МАЙНО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ8.1. Майно Центру складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Центру.
8.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад області і належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.
8.3. З дозволу обласної ради Центр має право здавати в оренду підприємствам, установам, організаціям, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, нежитлові приміщення та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України.
8.4. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області і закріплені за Центром, здійснюється з дозволу обласної ради. Одержані кошти в результаті відчуження спрямовуються на інвестиції Центру.
8.5. Відповідно до чинного законодавства Центр користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог норм їх охорони.
8.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
8.7. Для забезпечення навчально-виховного та реабілітаційного процесів із дотриманням діючих нормативів база Центру включає кімнати для уроків, навчальні кабінети, майстерні, спортивний, актовий і читальні зали, бібліотеку, лінгафонний, логопедичний і комп’ютерний кабінети, медичне відділення, їдальню, приміщення для інженерно-технічного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
8.8. Крім цього, обов’язковими у Центрі є:
- кімната лікарів;
- кабінети ЛФК з урахуванням можливостей проведення групових, індивідуальних занять (з розрахунку один кабінет на одного інструктора ЛФК для роботи у дві зміни);
- кабінет для щеплень і процедур;
- психологічний кабінет;
- логопедичний кабінет;
- кабінет фізіотерапії (електротерапії, світлолікування).
8.9. Діти-сироти і діти, які залишились без піклування батьків, користуються пільгами і перевагами відповідно до норм, встановлених для цієї категорії дітей.
8.10. Директор Центру в межах асигнувань має право внести корективи до норм і терміну носіння одягу і взуття (учнями ) відповідно до місцевих умов.

ІХ.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ9.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису.
Джерелами формування коштів Центру є: кошти обласного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування спеціальної школи-інтернату; кошти, отримані за надання Центром додаткових освітніх послуг; прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарства Центру , від оренди його приміщень, споруд, обладнання; добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян та іноземців.
9.2. Кошти Центру перераховуються, зберігаються на його рахунку у відділенні банку України і знаходяться у повному його розпорядженні.
9.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Центрі визначається чинним законодавством.
9.4. Центр має право:
- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб;
- фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
- передавати матеріальні, грошові ресурси підприємствам, установам і організаціям, які виконують для Центру роботу або послуги.
9.5. Центр повинен мати необхідну кількість приміщень, будівель та обладнання для організації навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу згідно із завданнями, що стоять перед закладом.
9.6. Центр користується приміщеннями, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством.
9.7. Центр забезпечується власником вантажним та пасажирським автотранспортом відповідно до своїх виробничих та реабілітаційних потреб Центру.
9.8. Діловодство у Центрі організовується відповідно до інструкції Міністерства освіти і науки України.
9.10. Звітність Центру подається управлінню освіти і науки облдержадміністрації, управлінню статистики, пенсійному фонду, податковій інспекції згідно з чинним законодавством.

Х.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО10.1. Центр відповідно до чинного законодавства України має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
10.2. Центр за наявності належної матеріально технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства України.

XІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю проводиться відповідними фінансовими органами.
11.2. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється управлінням освіти і науки облдержадміністрації та обласною радою відповідно до чинного законодавства України.

XІІ.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ12.1. Ліквідація або реорганізація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством України.
12.2. При реорганізації чи ліквідації Центру учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України.
12.3. При реорганізації чи ліквідації Центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.