Нормативно-правові документи

Понад три роки тривав публічний діалог щодо стратегії змін в освіті України. Десятки дискусій відбулися на майданчику парламентського Комітету з питань науки та освіти, а згодом – Міністерства освіти і науки України. Відкритість була безпрецедентною. Долучилися представники всіх зацікавлених груп — освітян, батьків, роботодавців, політичних сил та органів влади, незалежні експерти, міжнародні організації. У червні 2016 року проведено кілька фокус-груп з різними цільовими аудиторіями: учнями, вчителями, батьками, директорами шкіл, представниками районних управлінь освіти. У результаті численних дискусій, часом дуже гострих, з’явився проект нового базового закону «Про освіту». Нині цей документ очікує на повторне перше слухання у Верховній Раді України (законопроект № 3491-д від 04.04.2016). Він визначить основні зміни в дошкільній, загальній середній, професійній, вищій освіті, а також в освіті дорослих. Цей документ – Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» – простою мовою пояснює ідеологію змін, які буде реалізовувати підготовлений законопроект. Мета документа — зацікавити ідеєю реформування освіти якомога ширші кола. Адже реформа освіти має бути підтримана і вчителями, і батьками, а також бізнесом, місцевою владою та всіма тими, кого освітня проблематика торкається безпосередньо. Під час підготовки Концептуальних засад бралися до уваги «Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років», підготовлена Стратегічною дорадчою групою «Освіта» в рамках спільного проекту Міжнародного фонду «Відродження» та БФ «Інститут розвитку освіти», а також «Концепція середньої загальноосвітньої школи України» Національної академії педагогічних наук України, «Візія нової української школи», підготовлена спільнотою відповідального вчительства EdCamp Ukraine. Нова українська школа створюється всією українською громадою в рамках широкого суспільного діалогу. Долучайтеся!

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1994 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.


Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,  розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.


 

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.


 

 

 

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо охорони дитинства в Україні, регулює суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення реалізації конституційного права дітей на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток.


 

 

 

Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми та молоддю.


 

       Цей Закон  відповідно  до  Конституції України визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних   умов   для   усунення  або  компенсації  обмежень  життєдіяльності,  викликаних  порушенням   здоров'я   зі   стійким розладом  функцій  організму,  функціонування  системи підтримання інвалідами  фізичного,   психічного,   соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності. 


 

 

 

Мета цієї   Конвенції   полягає   в   заохоченні,  захисті  й забезпеченні повного й рівного здійснення  всіма  інвалідами  всіх прав   людини  й  основоположних  свобод,  а  також  у  заохоченні поважання притаманного їм достоїнства. 


      

 

Цей Закон визначає основи соціальної  захищеності  інвалідів в  Україні  і  гарантує  їм  рівні  з  усіма  іншими  громадянами можливості для  участі  в  економічній,  політичній  і  соціальній сферах життя суспільства, створення  необхідних  умов,  які  дають можливість інвалідам  вести  повноцінний  спосіб  життя  згідно з індивідуальними здібностями і інтересами. 


Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" тощо, враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації Об'єднаних Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради Європи про захист прав і основоположних свобод людини є невід'ємним правом кожної людини; надаючи важливого значення зміцненню статусу державної української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, гарантії його національно-державної суверенності; виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації суспільства, цим Законом визначаються засади державної мовної політики в Україні.


       Це - міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, які деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно застосовним законам повноліття не настає раніше) на повний розвиток своїх можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. Учасниками Конвенції з прав дитини є Святий Престол і всі країни-члени ООН, крім США, Південного Судану і Сомалі.